Notár Nitra JUDr. Alena Mesárošová

 

Cenník

Cenník služieb:

Overenie jedného podpisu:2,39 €+20% DPH
 spolu 2,87 €
    
Overenie jednej strany listiny:1,33 €+20% DPH
 spolu 1,60 €
    
Overenie jednej strany listiny,   
ktorá má vzťah k cudzine:2,66 €+20% DPH
 spolu 3,19 €
    
Výpis z Obch. registra - 1 strana:   
 1,33 €+0,30 € + 20% DPH
 spolu 1,96 €
za každú ďaľšiu stranu výpisu+ 1,33 €+20% DPH = 1,60 €


Poplatky u notára sú presne určené štátom - Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR 31/1993 Z.z.. Základom odmeny je väčšinou cena predmetu notárskeho úkonu (napríklad kúpna cena pri kúpnej zmluve). Pri osvedčovaní a niektorých iných úkonoch sú stanovené ceny paušálne.

Príloha vyhlášky 31/1993 Z.z.POLOŽKA A:
Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:
   
1.Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon 
 okrem bodu 2 alebo o osvedčenie iných skutkových 
 dejov alebo osvedčenie o vyhlásení 
 z prvých 3 319,39 € základu1,0 %,
 z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu0,7 %,
 z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu0,5 %,
 z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu0,3 %,
 z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu0,1 %,
 z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 €0,05 %,
 najmenej16,60 €
 Suma nad 1 659 695,94 € sa do základu nezapočítava 
   
 Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len 
 s nepomernými ťažkosťami66,39 €
2.Ak ide o závet, listinu o vydedení alebo odvolanie 
 týchto úkonov26,56 €
3.Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň aj 
 ustanovenie o vydedení49,79 €
4.Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení  
 a schôdzí právnických osôb165,97 €
5.Ak ide o osvedčenie predloženia listiny alebo osvedčenie, 
 že je niekto nažive13,28 €
6.Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch  
 za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje1,33 €
7.Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho 
 centrálneho registra určených právnických osôb23,24 €
8.Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely 
 elektronického konania vo veciach obchodného registra 
 podľa osobitných predpisov13,28 €
   
POLOŽKA B:
   
1.Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici16,60 €
2.Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú 
 osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje1,33 €
   
POLOŽKA C:
   
1.Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou 
 vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu 
 údajov z informačných systémov verejnej správy, za každú, 
 aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa 
 osvedčuje1,33 €
2.Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, 
 ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu 
 listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje2,66 €
3.Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo  
 jej rovnopise, za každý podpis1,99 €
   
POLOŽKA D:
   
1.Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo 
 iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, 
 za každý protestovaný papier 
 z prvých 3 319,39 € základu1,0 %,
 z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu0,5 %,
 z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu0,3 %,
 z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu0,1 %,
 z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu0,05 %,
 najmenej66,39 €
 Suma nad 663 878,38 € sa do základu nezapočítava 
   
 Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len 
 s nepomernými ťažkosťami66,39 €
2.Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny 
 alebo knihy protestov16,60 €
   
POLOŽKA E:
   
 Za prijatie do úschovy: 
1.Ak ide o listinu26,56 €
2.Ak ide o cenný papier alebo o peniaze 
 pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 €23,24 €,
 pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane49,79 €,
 pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane99,58 €,
 pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane165,97 €,
 pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 €331,94 €,
 Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len 
 s nepomernými ťažkosťami33,19 €
   
POLOŽKA F:
   
1.Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú, 
 aj začatú hodinu1,00 €
2.Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň 
 nahliadol3,32 €
   
POLOŽKA G:
   
1.Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho 
 osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, 
 aj začatú stranu vydaného textu 1,99 €
   
POLOŽKA H:
   
 Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú 
 stranu vydaného textu1,99 €
   
POLOŽKA I:
   
 Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov3,32 €
   
POLOŽKA J:
   
1.Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom  
 registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky 
 pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 €33,19 €
 pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane 49,79 €
 pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane82,98 €
 pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane116,18 €
 pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 €182,57 €
 Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len 
 s nepomernými ťažkosťami33,19 €
2.Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, 
 ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho 
 registra záložných práv16,60 €
3.Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho 
 centrálneho registra záložných práv na jedného záložného 
 dlžníka3,32 €
   
POLOŽKA K:
   
1.Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom 
 registri dražieb16,60 €
2.Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom 
 uloženého textu9,96 €
   
POLOŽKA L:
   
1.Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho 
 centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu 
 uloženého textu1,33 €
2.Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby 
 uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho 
 archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu 
 na dobu kratšiu ako štrnásť dní1,33 €
 na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov1,99 €
 na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov2,66 €
 na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka3,32 €
 dobu od jedného roka do troch rokov3,98 €
 na dobu neurčitú4,65 €
3.Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny 
 do Notárskeho centrálneho archívu listín6,64 €
4.Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho 
 archívu listín6,64 €
   
POLOŽKA M:
   
 Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého
 ročného príjmu zo spravovaného majetku.
 V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť
 odmena dohodnutá v zmluve.
   
POLOŽKA podľa §18a Sadzobníka:
   
 Odmena za poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín 
 - za každú začatú pol hodinu25 €
   
DEDIČSTVO
   
 z prvých 3 300 € základu2 %
 z presahujúcej sumy až do 16 500 € základu1 %
 z presahujúcej sumy až do 33 100 € základu0,7 %
 z presahujúcej sumy až do 99 500 € základu0,4 %
 z presahujúcej sumy až do 663 800 € základu0,2 %
 najmenej23 €
 Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava. 
   

   Sadzobník Centrálneho informačného systému Notárskej komory SR