notar nitra notarsky urad notár notársky úrad nitra notar nitra notár Nitra JUDr. Alena Mesárošová, zmluva zmluvy obchodné spoločnosti obchodne spolocnosti prevod obchodneho podielu prevod obchodného podielu kupna zmluva záložné právo zalozne pravo pôžička pozicka exekučný titul exekucny titul nehnuteľnosti nehnutelnosti prevod notári v nitre kúpna zmluva darovacia zmluva kúpnopredajná zmluva kúpno predajná zmluva zmluva o pôžičke nitriansky nitrianske nitriansko nitrianskeho nitre poplatky u notara poplatky u notára

 

Služby

Prečo si vybrať služby notára :

Notár je zárukou nestrannosti a kvalitného výkonu právnickej profesie.

Notár v zmysle zákona je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania.

Notár spisuje a vydáva verejné listiny, je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzatvárajú, právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov.

Notár koná ako nezainteresovaný, otvorený a čestný poradca svojich klientov. Žiadneho z nich nezvýhodňuje ani nediskriminuje vzhľadom na jeho rasu, pohlavie, vek, majetkové pomery, náboženské či politické presvedčenie.

Notár svojou činnosťou môže pomáhať pri riešení právnych problémov, ktoré prináša každodenný život.

Notár je viazaný iba Ústavou, zákonmi, všeobecnezáväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi.


Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch : • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zámenné zmluvy
 • zmluvy o pôžičke
 • dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • dohody o zriadení vecného bremena
 • závety a listiny o vydedení
 • spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny o založení s.r.o., a.s., v.o.s., k.s. a družstiev
 • o iných právnych úkonoch (exekučný titul, uznanie dlhu...)


Osvedčovanie právne významných skutočností : • osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie listín
 • osvedčenie pravosti podpisu na listine
 • osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • osvedčenie o protestácii zmeniek a šekov
 • osvedčenie o tom, že je niekto nažive
 • osvedčenie o vyhlásení o vydržaní
 • osvedčenie o iných skutočnostiach (o priebehu losovania, predložení listiny...)


Konania vo veciach notárskych úschov : • úschova listín, najmä závetov
 • úschova peňazí a cenných papierov za účelom ich vydania po splnení podmienok konkrétnemu príjemcovi


Vykonávanie úkonov vo veciach notárskych centrálnych registrov : • notársky centrálny register právnických osôb na prijímanie 2% daní z príjmu
 • notársky centrálny register závetov
 • notársky centrálny register záložných práv
 • notársky centrálny register dražieb
 • notársky centrálny register osvedčených podpisov
 • notársky centrálny register listín

Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými notárskou komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom stanovené údaje. Dané registre sú verejne dostupné k nahliadnutiu na www.notar.sk.


Činnosť súdneho komisára : • prejednávanie dedičských vecí na základe poverenia súdu


Poskytovanie právnych rád a iná činnosť notára : • poskytovanie právneho poradenstva súvisiaceho s činnosťou notára fyzickým a právnickým osobám
 • výkon správy majetku a zatupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy majetku
 • spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach
 • vydávanie výpisov z obchodného registra použiteľných na právne úkony